Zaterdag 15 september start “My Home”

292307-P6RFAX-266

Zaterdag 15 september start “My Home”

My Home

Op zaterdag 15 september 2018 gaat het project My Home officieel van start.

Het doel van My Home is om psychisch kwetsbare mensen in hun thuissituatie steun en aandacht te geven om zo op de been te blijven en rustig te kunnen wonen.

De kerken kunnen naast de professionele hulpverlening van grote betekenis zijn, vanwege de zorg en de aandacht die zij in ruime mate in huis hebben. Het behoort tot één van de kerntaken van de kerk om mensen die zich alleen niet kunnen redden te ondersteunen.

Het project is ontstaan op initiatief van ds. Jan Eerbeek, oud hoofdpredikant van het ministerie van Justitie en Veiligheid en oprichter van Exodus.

Het My Home project is als pilot ontwikkeld door de diaconie van de Protestantse Gemeente Borger en Kerken met Stip.

De diaconie heeft contact gelegd met de burgerlijke gemeente Borger-Odoorn en met de sociale wijkteams. Ook aan de pastores van de kerken in de omliggende dorpen is informatie gegeven.

De opzet van My Home is vernieuwend en heeft de volgende 7 karakteristieken.

  1. My Home is een coöperatie van 6 deelnemers die psychisch kwetsbaar zijn en 6 vrijwilligers. De deelnemers wonen ieder in hun eigen huis. Deze coöperatievorm is verankerd in de kerkgemeenschap, waardoor de duurzaamheid en de stabiliteit van de begeleiding is gegarandeerd.
  2. In de coöperatie krijgt iedere deelnemer ondersteuning van een vaste vrijwilliger. Het is de bedoeling dat alle deelnemers en vrijwilligers elkaar kennen, zodat ondersteuning ook in breder verband kan plaatsvinden en zo mogelijk de deelnemers elkaar een steuntje in de rug kunnen geven.
  3. De coöperatie biedt blijvende steun. Veel mensen die psychisch kwetsbaar zijn zullen nooit geheel zelfredzaam worden.
  4. In de coöperatie wordt wederkerigheid ingebracht. Dat betekent dat vrijwilligers de deelnemers waar nodig ondersteunen, maar ook dat de deelnemers indien mogelijk de vrijwilligers een handje helpen, door bijvoorbeeld het doen van een boodschap of het verzorgen van de tuin.
  5. My Home is een diaconaal project met medewerking van ieder (vanuit de kerk en daarbuiten) die zich hierdoor aangesproken voelt. De vrijwilligers krijgen een training en worden begeleid door een professionele coach.
  6. De My Home coöperatie wil samenwerken met de burgerlijke gemeente en met zorginstellingen en kan een publiek-privaat samenwerkingsverband zijn.
  7. My Home kan zich ontwikkelen tot een landelijk netwerk van My Homeprojecten. Als dit tot ontwikkeling komt, kan My Home ook een substantiële factor en stem worden voor belangenbehartiging van de doelgroep.