Sectie Pastoraat

De kerk hoort bij uitstek een plek te zijn waar men ‘omziet naar elkaar’ in de naam van Christus. De sectie Pastoraat probeert daar handen en voeten aan te geven. Dat gebeurt in vele ontmoetingen – in het kerkgebouw zelf – en zeker ook in het pastoraat. Het pastoraat zou je kunnen noemen de persoonlijke aandacht voor mensen, hun wel en wee. Wie werkzaam is in het pastoraat weet wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Pastores en gemeenteleden in het pastoraat (ouderlingen en pastoraal medewerkers) hebben geleerd om te luisteren en mee te leven in lief en leed. Soms met een lach, soms ook met een traan. Omdat het voor onze predikant en onze pastor niet mogelijk is om alle gemeenteleden persoonlijke aandacht te geven, is dat bezoekwerk en het verlenen van pastorale zorg daarbij een taak van de 5 wijkteams. Daarnaast is het goed om te bedenken dat pastoraat iets is van ons allemaal. Van ieder gemeentelid mag verwacht worden dat hij of zij omziet naar de naaste! Natuurlijk kan er altijd een beroep op de predikant of de pastor worden gedaan en bij het crisispastoraat zal dit meestal het geval zijn.

Wijkteams bestaan uit pastoraal medewerkers, ouderlingen en een diaken. Behalve de diaken heeft ieder van hen een aantal adressen van gemeenteleden die hij of zij bezoekt en pastorale zorg verleent. Elk lid van onze gemeente krijgt tenminste een keer per jaar bezoek van iemand van het wijkteam. Maar alleen als de betrokkene dat zelf op prijs stelt. Belangrijk is dat mensen weten dat ze gekend worden en dat ze terecht kunnen bij de kerk! Gaat het om sociaal-maatschappelijke problemen, dan komt de diaken in beeld.
Momenteel starten we een project op om meer in gesprek te raken met mensen zo tussen de 25 en 50 jaar. We merken dat een flink aantal van hen minder bij de kerkelijke gemeenschap betrokken is. Voor ons als gemeente is het van belang te weten wat er bij hen leeft en wat hun behoeften zijn.

Andere activiteiten van de sectie pastoraat zijn onder andere:

  • Het organiseren van gespreks/ontmoetingsavonden met een thema
  • Twee keer per maand een koffieochtend onder de naam ‘Tijd voor ’n bakkie’. (zie hiervoor onder ‘ANBI en OVERIGE’ op deze site)
  • Verspreiding van het kerkblad Samenspraak
  • Bezoek van gemeenteleden in het ziekenhuis of een andere instelling
  • Het organiseren van bezinnings- en coachingsactiviteiten voor ouderlingen, pastoraal medewerkers en diakenen.