Sectie Pastoraat

De kerk hoort bij uitstek een plek te zijn waar men ‘omziet naar elkaar’ in de naam van Christus. De sectie Pastoraat probeert daar handen en voeten aan te geven. Dat gebeurt in vele ontmoetingen – in het kerkgebouw zelf – en zeker ook in het pastoraat. Het pastoraat zou je kunnen noemen de persoonlijke aandacht voor mensen, hun wel en wee. Wie werkzaam is in het pastoraat weet wat er allemaal kan spelen in een mensenleven. Pastores en gemeenteleden in het pastoraat (ouderlingen, pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers) hebben geleerd om te luisteren en mee te leven in lief en leed. Soms met een lach, soms ook met een traan.
God heeft ons geschapen naar Zijn beeld. Dat neemt niet weg dat ieder van ons weer anders is. We zien er op toe dat iedereen gelijk wordt behandeld.
Omdat het voor onze predikanten niet mogelijk is om alle gemeenteleden persoonlijke aandacht te geven, is dat bezoekwerk en het verlenen van pastorale zorg daarbij, een taak van de 5 wijkteams. Daarnaast is het goed om te bedenken dat pastoraat iets is van ons allemaal. Van ieder gemeentelid mag verwacht worden dat hij of zij omziet naar de naaste! Natuurlijk kan er altijd een beroep op de predikant of de pastor worden gedaan en bij het crisispastoraat zal dit meestal het geval zijn.
Wijkteams bestaan uit pastoraal medewerkers, ouderlingen en bezoekmedewerkers. Ieder van hen heeft een aantal adressen van gemeenteleden die hij of zij bezoekt en pastorale zorg verleent. Gaat het om sociaal-maatschappelijke problemen, dan komt een diaken in beeld.
We merken, net als elders, dat de binding aan de kerk de laatste jaren minder vanzelfsprekend geworden is. Dat geldt voor jongeren en ouderen. Dat heeft ook een oplopend tekort aan bemensing van de wijkteams tot gevolg. Als sectie Pastoraat moeten we daar op inspelen. Daarom zoeken we ook naar nieuwe vormen van ‘ontmoetingspastoraat’. Uit een ontmoeting kan immers een ‘zorgzame relatie’ ontstaan.

Huidige activiteiten van de sectie pastoraat, naast het wijkwerk, zijn:

• Het organiseren van gespreks/ontmoetingsavonden met een thema
• Twee keer per maand een koffieochtend onder de naam ‘Tijd voor ’n bakkie’. (zie hiervoor onder ‘ANBI en OVERIGE’ op deze site)
• Verspreiding van het kerkblad Samenspraak
• Bezoek aan gemeenteleden in het ziekenhuis of een andere instelling
• Het organiseren van bezinnings- en coachingsactiviteiten voor ouderlingen, pastoraal medewerkers en diakenen.

5 juli 2022

Meldpunt Pastoraat per 1 september 2023