Een veilige kerk

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen kerkelijke gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.

Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan.

De protestantse gemeente Borger heeft rondom het thema Veilige Kerk twee interne vertrouwenspersonen aangesteld:

 • Jan Visscher
 • Janke Oenema.

Zij zijn gecertificeerde vertrouwenspersonen en kunnen een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente.

Beleidsplan Veilige Kerk

Hier vindt u het beleidsplan veilige kerk.

Taken en ‘niet-taken’

Een vertrouwenspersoon heeft een aantal taken en evengoed een aantal ‘niet-taken’.  Het is belangrijk om beide te vermelden om de juiste verwachtingen te scheppen.

Taken van de interne vertrouwenspersoon

 • Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen versterkte informatie.
 • Adviseren: Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.
 • Signaleren: De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom het thema Veilige Kerk.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet

 • Doet niet aan waarheidsvinding.
 • Gaat zelf niet op onderzoek uit.
 • Is niet de oplosser van het probleem.
 • Is geen mediator.
 • Is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur.
 • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Vertrouwenspersonen

Heeft u vragen over ongewenste omgang seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag? Wilt u een melding doen?  Neemt dan contact op met de interne vertrouwenspersonen van de kerk.

Jan Visscher
jan@pgborger.nl
06-21232253

Janke Oenema
janke@pgborger.nl
06-23145607

Beleid Protestantse Gemeente Borger

De Protestantse gemeente Borger voldoet aan alle punten van het stappenplan.

1. Stappenplan
 • In opdracht van de kerkenraad een commissie samenstellen uit leden van sectie Pastoraat en sectie Jeugd
 • Opstellen van een profielschets voor het aannemen van vertrouwenspersonen
 • Benoeming van 2 interne vertrouwenspersonen man en vrouw
 • Hun taak is preventie en eerste aanspreekpunt bij klachten
 • Moeten opgeleid worden tot Interne Vertrouwenspersoon (IVP-er)
2. Vertrouwenspersonen stellen zich voor
 • Voorstellen van vertrouwenspersonen aan de kerkenraad d.m.v. PowerPoint presentatie.
 • Voorstellen van vertrouwenspersonen aan de gemeente d.m.v.
 • Visitekaartjes
 • Posters,
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bekendmaking in kerkblad
 • Voorstellen tijdens de een kerkdienst.
 • Berichten plaatsen op beamer in de kerkzaal
3. Opstellen van gedragsregels
 • In samenwerking met de secties Jeugd en Pastoraat en voorganger(s)
 • Goedkeuring kerkenraad
4. Opstellen van een gedragscode
 • In samenwerking met sectie jeugd en Pastoraat en voorganger(s)
 • Goedkeuring kerkenraad
5. Voorlichting geven aan kerkelijk werkers
 • Over gedragsregels
 • Over gedragscode
 • Ondertekening van de gedragscode
 • Voorlichting geven aan jongeren en volwassen gemeenteleden
 • Bezoek van vertrouwenspersonen aan jongeren op clubavonden en jeugdkerk.
 • November is thema maand “ongewenste omgangsvormen” keert jaarlijks terug.
 • Themabespreking op de wijkavonden
 • Thema bespreking op Gemeenteavond
 • Preventie
 • Stukjes schrijven in Samenspraak
 • Aanvraag VOG voor kerkelijke jeugdwerkers
 • Risicoanalyse maken
6. Website
 • Sociale kaart
 • Bereikbaarheid van vertrouwenspersonen
 • Tips voorkoming van seksueel misbruik op social media
7. Samenwerking
 • Contacten leggen met andere vertrouwenspersonen van kerkelijke gemeentes
 • Vergaderen met sectie Jeugd/Pastoraat en voorganger(s) 2x per jaar
 • Contacten met SMPR Lenny van den Brink coördinator van meldpunt seksueel misbruik in de kerk.
8. Jaaroverzicht
 • Inleveren van een jaaroverzicht en overhandigen aan de kerkenraad.
 • In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de IVP is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De IVP legt eveneens verantwoording af van de door haar/hem ondernomen stappen op het gebied van preventie.
9. Scholen en kennis
 • Volgen van cursus interne vertrouwenspersonen
 • Volgen van actuele ontwikkelingen
 • Kennis van Protocol Seksueel Misbruik in pastorale relaties en gezags-relaties. De interne procedure binnen de Protestantse kerk in Nederland.
10. Kosten
 • Budget beschikbaar voor scholing en onvoorziene kosten.

Gedragscode

De gedragscode is hier op te halen om te lezen of om af te drukken.