Sectie Beheer

College van Kerkrentmeesters

Doelstelling

De doelstelling van het Rentmeesterschap is het beheren van alle stoffelijke en niet stoffelijke goederen van niet-diaconale aard. Ofwel hieronder valt o.a het beheren van alle eigen gebouwen, financiën en kerkelijke administratie e.d. De Kerkenraad heeft de kerkrentmeesters gemandateerd om deze zaken te beheren.

Jaarlijks dient een financieel jaarverslag en een begroting te worden gemaakt, welke door de Kerkenraad moeten worden goedgekeurd. Na goedkeuring van deze cijfers kan het College van Kerkrentmeesters geheel zelfstandig alle benodigde zaken in gang zetten.

Structuur

Om alle zaken beheersbaar te houden is gekozen voor een structuur met drie werkgroepen, waaronder diverse taakgebieden horen die erg aan elkaar zijn gerelateerd. Vijf kerkrentmeesters zijn direct verbonden met deze werkgroepen, waarbij heel duidelijk gesteld is dat alle werkgroepen geheel zelfstandig functioneren. Hierbij coördineert het College zaken onderling, zet beleidsmatig kaders uit en toetst zaken financieel aan de begroting. Een andere zeer belangrijke taak is personeelszaken. Dit wordt door één lid van het College beheerd. De totale samenstelling is aangegeven in het laatste overzicht.

Werkgroepen

Onder het College van Kerkrentmeesters vallen drie werkgroepen, te weten:

Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau, hierin zijn vertegenwoordigd:

 • de penningmeester
 • het Kerkelijk Bureau
 • de personen die de VVB-(Vaste Vrijwillige Bijdrage), ‘Samenspraak’/Informatiegids bijdrage regelen.

Werkgroep Exploitatie en Beheer, hier vallen onder:

 • exploitatie van ‘t Anker
 • beheer van de kerkzaal
 • onderhoud van de gebouwen
 • onderhoud van de terreinen
 • onderhoud van de beide kerkorgels

Werkgroep Repro
De reproductie van allerhande drukwerken voor de gemeente wordt uitgevoerd door deze groep mensen.

’t Anker

Gezien de omvang van dit taakgebied is het noodzakelijk om deze apart te belichten. De gang van zaken binnen ‘t Anker wordt op een enthousiaste wijze gecoördineerd door de heer Gilbert Rundervoort. De commissieleden welke verbonden zijn met de werkgroep exploitatie en beheer zijn het aanspreekpunt voor alle opmerkingen en klachten die men heeft over het Anker in het algemeen.

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die met veel inzet ‘t Anker uitstekend draaiende houden. Hierbij gaat het om bardiensten, schoonmaakwerkzaamheden, diverse technische klussen enz. enz.

Het College van Kerkrentmeesters is zeer content met de huidige manier van aanpak en de inzet van alle vrijwilligers.

 • Adres ’t Anker: Hoofdstraat 9, Borger (235 194)
 • Contactpersonen: Gilbert Rundervoort 06-21 89 20 80

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Functie , naam en Verantwoordelijkheidsgebied

 • Reint-Jan Vos (*), voorzitter en verantwoordelijk voor de werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau en Personeelszake
 • Hans Kuperus (*), vice-voorzietter. Werkgroep Exploitatie en Beheer en Personeelszaken
 • Marietje Uneken-Kruid, secretaris.
 • Carolien Oving, algemeen lid. Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau.
 • Jan Wilting, algemeen lid.  Werkgroep Exploitatie en Beheer

(*) Deze leden zijn ouderling/kerkrentmeesters.

Contactpersonen Werkgroepen

Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

 • Penningmeester:  Carolien Oving-Oving (234 811)
 • Kerkelijk Bureau:  Johan Klaassens (236 537), leden@pgborger.nl
 • VVB e.d.:  Sjoerd Elsinga (235 798), vvb@pgborger.nl

Werkgroep Exploitatie en Onderhoud

 • `t Anker: Gilbert Rundervoort 06-21 89 20 80
 • Kerkzalen:   Sjoerd Elsinga (235 798), koster Goede Herder kerk/coördinatie hulpkosters

Werkgroep Repro

De reproductie van allerhande drukwerk wordt uitgevoerd op het adres: Hoofdstraat 9 te Borger, mailadres: drukwerk@pgborger.nl

Contactpersonen

 • mw. J. Klaassens, De Deel 29, 9531 MP Borger (236 537)
 • mw. E. van der Heide, Barnsteen 24, 9531 PL Borger (234 338)
 • dhr. A. Kruiter, Waardeel 47, 9531 EB Borger (236 206)

Met vragen over de genoemde onderdelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende personen.

Adressen kerkelijke administratie

Kerkelijk bureau: dhr. J. Klaassens, De Deel 29, 9531 MP Borger (236 537) leden@pgborger.nl

Dit dient voor:

 • het opvragen van geboorte, doop- en belijdenis bewijzen
 • het opgeven van adreswijzigingen in de gemeente
 • het doorgeven van geboorte, huwelijk en overlijden

Declaraties

Declaraties kunnen bij Carolien Oving-Oving, Hoofdstraat 68, 9528 PG Buinen (234 811) worden ingeleverd of via email kerkrentmeesters@pgborger.nl. Deze dienen van een goed omschreven nota of rekening te worden voorzien. Een declaratieformulier is verkrijgbaar bij de scriba.

Archief

Het archief wordt verzorgd door dhr. J. Top, Odoornerstraat 6, 9536 PL Ees (234 830)

Algemeen Contactadres College van Kerkrentmeesters

Mevr. Marietje Uneken-Kruid, Graanspieker 31, 9531 PT Borger, tel 06-57774787 e-mail:  emcb-uneken@home.nl

Lidmaatschap

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Borger zijn als volgt te onderscheiden.

 • Belijdende leden: zij die Openbare Belijdenis van het Geloof hebben afgelegd.
 • Doopleden: zij die op grond van hun doop staan ingeschreven (en dat bewust wensen).
 • Geboorteleden of overige leden: zij die – geboren uit protestantse ouders – een band met de gemeente hebben en in stand wensen te houden.

Aantal leden per 1 januari 2022

 • Belijdende leden 521
 • Doopleden 439
 • Geboorteleden 235