Sectie Diaconaat

Wat doen wij als Diaconie en waar staan wij voor?

Twee hoofdtaken

 • De dienst van barmhartigheid (omzien naar mensen die het moeilijk hebben);
 • De dienst van gerechtigheid (omzien naar mensen die in onrecht leven).

Het werkgebied beperkt zich niet alleen tot onze kerkelijke gemeente, maar strekt zich ook uit tot de burgerlijke gemeente en in ruimer verband tot de wereld waarin wij leven. Dit houdt in dat de diaconie zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen om ons heen. Overal waar mensen in de knel komen kan een taak liggen voor de diaconie. Mensen dreigen soms toch nog tussen wal en schip te geraken ondanks alle goede voorzieningen in onze Nederlandse samenleving. Ook zien we hoe onrecht lijkt te zegevieren. Geweld en uitbuiting, honger en armoede, oorlog en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Door middel van de projecten van de sociaal diakenen en die van zending en werelddiaconaat (ZWO), probeert de diaconie aan die verantwoordelijkheid gestalte te geven.

Voorbeelden van activiteiten

 • Financiële steun aan gemeenteleden;
 • Financiële ondersteuning in gevallen waar de overheidsbijdrage niet toereikend is
 • Hulp aan vluchtelingen of asielzoekers
 • Ondersteuning van plaatselijke (ook niet kerkelijke) groepen die dat, gezien de aard van hun werk, verdienen, zoals voedselbank, voedsel- en kledingkast, kerst- en paaspakketten, vakantietasjes, gratis vakanties
 • Samen eten & Ontmoeten
 • En mede vormgeven aan de eredienst (collecte, voorbeden, avondmaal, etc.)

En verder…

De ZWO, onderdeel van de diaconie, steunt veel doelen van Kerk in Actie. Wilt u meer weten over deze acties, dan verwijzen we u naar www.kerkinactie.nl.

De diaconie bestaat op dit moment uit 7 leden. Er is 1 vacature (voorzitter). Een diaken maakt deel uit van een wijkteam en geeft mede vorm aan de taak van het wijkteam. We werken met verschillende secties binnen de diaconie. Het gaat om sociaal diaconaat en jeugd- en ouderen diaconaat.

Ook in ZWO en de sectie liturgie is de diaconie vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter (a.i.) Gesinus van der Vinne
 • Secretaris Sija Aikema
 • Penningmeester Henk Meijering