Sectie Diaconaat

Wat doen wij als Diaconie en waar staan wij voor?

Wij hebben twee hoofdtaken:

  • De dienst van barmhartigheid (omzien naar mensen die het moeilijk hebben);
  • De dienst van gerechtigheid (omzien naar mensen die in onrecht leven).

Het werkgebied beperkt zich niet alleen tot onze kerkelijke gemeente, maar strekt zich ook uit tot de burgerlijke gemeente en in ruimer verband tot de wereld waarin wij leven. Dit houdt in dat de diaconie zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen om ons heen. Overal waar mensen in de knel komen kan een taak liggen voor de diaconie. Mensen dreigen soms toch nog tussen wal en schip te geraken ondanks alle goede voorzieningen in onze Nederlandse samenleving. Ook zien we hoe onrecht lijkt te zegevieren. Geweld en uitbuiting, honger en armoede, oorlog en onderdrukking zijn aan de orde van de dag. Door middel van de projecten van de sociaal diakenen en die van zending en werelddiaconaat (ZWO), probeert de diaconie aan die verantwoordelijkheid gestalte te geven.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Financiële steun aan gemeenteleden;
  • Financiële ondersteuning in gevallen waar de overheidsbijdrage niet toereikend is;
  • Hulp aan vluchtelingen of asielzoekers;
  • Ondersteuning van plaatselijke (ook niet kerkelijke) groepen die dat, gezien de aard van hun werk, verdienen, zoals voedselbank en kerstpakketten;
  • En mede vormgeven aan de eredienst (collecte, voorbeden, avondmaal, etc.).

En verder…

De ZWO, onderdeel van de diaconie, steunt veel doelen van Kerk in Actie. Wilt u meer weten over deze acties, dan verwijzen we u naar www.kerkinactie.nl

De diaconie bestaat uit 11 leden. In elk van de 5 wijkteams zit tenminste één diaken om het diaconale werk in de wijk onderdeel te laten zijn in het pastorale werk. Er zijn 2 sociaal diakenen, 2 jeugddiakenen, 2 ouderendiakenen, één diaken die zitting heeft in de ZWO en één in de liturgiecommissie. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: voorzitter Tineke van Dijk, penningmeester Adrie Mechielsen en secretaris Peter Moesker.