Sectie Liturgie

De sectie heeft als doel de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking te brengen in diverse onderdelen van de erediensten en in de variatie van liturgische vieringen in nauw overleg met de dominees en kerkenraad. We willen dit doen vanuit de doelstelling om een levende gemeente te zijn, een geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is.

Hoe willen we dit bereiken?

 • Door het bevorderen van de inbreng van gemeenteleden in de erediensten.
 • Door te luisteren naar geluiden uit de gemeente
 • Door oog te hebben voor de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.

Waar richten we ons op?

De doelgroep van de sectie is de gehele gemeente. Het is een uitdaging om de erediensten in deze tijd verstaanbaar en aansprekend te laten zijn voor iedereen. Daarbij is het belangrijk om speciale aandacht te geven aan de nieuwe generatie.

Waar houden wij ons mee bezig?

 • Samenstelling preekrooster
 • Samenstelling meerjarig korenrooster
 • Het aanleren van liederen uit het nieuwe liedboek
 • Organisatie van bijzondere diensten, leerdiensten, themadiensten, vespers, jeugddiensten, kind, jeugd en gezinsdiensten, Kerstnachtdienst, 1e Kerstdag, Paascyclus en Pinksterdiensten,
 • Het opstellen en bijhouden van draaiboeken voor de speciale diensten
 • Coördinatie van het liturgisch bloemschikken
 • Realisatie van een gedenkhoek op het liturgisch centrum
 • Kennis van liturgische onderwerpen verdiepen
 • Liturgisch bewustzijn van de gemeente stimuleren
 • Ondersteunende en adviserende taak aan de kerkenraad

Samenstelling en werkwijze

Om het werk binnen de gemeente goed te kunnen uitvoeren zijn er verschillende interesses nodig zoals muzikale, liturgische, theologische en praktische bekwaamheden.

De sectie liturgie bestaat uit 6 gemeenteleden en 1 predikant.

Contactpersoon

Aafke Lamfers
Telefoon: 0599-639679
aafke258@live.nl

De Paaskaars 2016 werd in de Goede Vrijdagdienst gedoofd. “Jezus dronk van de wijn, en zei: “Mijn werk is klaar.” Toen boog hij zijn hoofd en stierf.”

De brandende paaskaars 2017 werd in de Paaswakedienst de kerk binnengedragen. “Licht dat terugkomt, Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft”

paaskaars2017