Sectie Liturgie

Sectie Liturgie

Sectie Liturgie heeft als doel de veelkleurigheid van geloven in de Protestantse Gemeente Borger tot uitdrukking te laten komen in diverse liturgische onderdelen van de kerkelijke vieringen (o.a. eredienst, vespers).  Dit gebeurt door te zoeken naar vormen van vieringen, waarin we als geloofsgemeenschap zo goed mogelijk onze lof aan God kunnen vertolken in tekst, muziek en zang. Er wordt, in nauw overleg met voorgangers en kerkenraad,  variatie aangebracht in de liturgie van de vieringen. Want samen willen we een levende gemeente zijn, een geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Wat doen we?

VIERINGEN EN VOORGANGERS

O Het zonodig bespreken van de liturgie voor de vieringen. predikant, pastor en andere voorgangers zijn primair verantwoordelijk voor het samenstellen van de liturgie voor de vieringen. Wij houden ons zo veel mogelijk aan het kerkelijk jaar.

O Het opstellen van het jaarlijks voorgangersrooster.  We zorgen ervoor dat er elke viering een predikant, pastor of iemand van preekleesteam voorgaat.

O Het ondersteunen, waar nodig,  van speciale vieringen, avondgebeden (vespers), themadiensten, jeugddiensten, kind, jeugd en gezinsdienst, Kerstnachtdienst, Paascyclus, Pinksterdienst en  Eeuwigheidszondag. Er wordt met draaiboeken gewerkt voor speciale diensten.

 

LITURGISCH CENTRUM

O De groep Liturgisch bloemschikken zorgt voor de bloemen op het liturgisch centrum. Zij maakt voor elke viering een prachtig liturgische schikking, soms met een extra uitleg over gebruikte materialen die passen bij het thema van de viering.

O Het verzorgen van de gedenkhoek (dopen, leven en overlijden) en de kaarsen voor het liturgisch centrum.

 

KERKMUZIEK

O Aandacht besteden aan de kerkmuziek qua tekst, zang en muziek. Er wordt een koren- en een organistenrooster opgesteld, maar er is ook aandacht en ruimte voor andere begeleidingsvormen, zoals combo, piano, trompet.

O Aandacht besteden aan de gemeentezang tijdens de vieringen, waar het gaat om tekst en melodie. Er wordt gebruik gemaakt van Liedboek 2013 en andere bundels, alsmede mogelijkheden van internet en beamer.

 

BETROKKEN GEMEENTE

O Het bevorderen van de inbreng van gemeenteleden in de erediensten, zoals met lectoren en het betrekken van kinderen en jongeren bij de vieringen. Gemeente zijn we samen, ook in de vieringen!

O Het luisteren naar signalen van gemeenteleden over de vieringen, in het bijzonder van jongeren en gezinnen.

 

KERK EN SAMENLEVING

O Oog hebben voor ontwikkelingen in kerk en samenleving die van invloed zijn op betrokkenheid van de kerk.

O De uitdagingen aangaan om de vieringen in de huidige tijd verstaanbaar en aansprekend te laten zijn voor iedereen.

O  Het informeren van gemeenteleden en anderen over doel, achtergrond en historie van de vieringen nu en in de kerkgeschiedenis. Hierdoor het liturgisch bewustzijn van gemeenteleden stimuleren, o.a. in Samenspraak en op andere manieren.

 

SAMENSTELLING

O De leden van de sectie Liturgie:

 

Ds. Theo van t Hof (predikant), Jan Kok, Aafke Lamfers (secretaris), Jan Top (voorzitter), Jan Kok, Ineke de Vries, Gerard Prins, Bertha Gelijk, Jeroen van der Vlist en Janny Klaassens (namens Diaconie)

 

Informatie bij:  Aafke Lamfers  telefoon  0599 639679 of via e-mail: aafke258@live.nl

Samenstelling en werkwijze

Om het werk binnen de gemeente goed te kunnen uitvoeren zijn er verschillende interesses nodig zoals muzikale, liturgische, theologische en praktische bekwaamheden.

De sectie liturgie bestaat uit 6 gemeenteleden en 1 predikant.

Contactpersoon

Aafke Lamfers
Telefoon: 0599-639679
aafke258@live.nl

De Paaskaars 2016 werd in de Goede Vrijdagdienst gedoofd. “Jezus dronk van de wijn, en zei: “Mijn werk is klaar.” Toen boog hij zijn hoofd en stierf.”

De brandende paaskaars 2017 werd in de Paaswakedienst de kerk binnengedragen. “Licht dat terugkomt, Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft”