Kerk

Diensten

Erediensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 10:00 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. Op de eerste en de derde zondag van de maand is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten in ‘t Anker.

De sectie apostolaat verzorgt jaarlijks vijf welkomdiensten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt medewerking verleend door een zangkoor of -groep.

Diensten voor ouderen

Maandelijks wordt er in de ‘Borgerhof’ een eredienst gehouden in de recreatiezaal van het woon- en zorgcentrum. Meestal is dat op een vrijdag. Voor de exacte datum: zie onze kalender.De dienst, die begint om 14:30 uur, wordt geleid door één van onze pastores. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken.

Op zondagen, waarop Avondmaalsvieringen worden gehouden, is de morgendienst in de Goede Herderkerk, terwijl dit in de avonddienst wordt gehouden in de ‘Borgerhof’.

Aankomende diensten

Klik door naar de homepage voor de eerstvolgende kerkdiensten

Predikanten en moderamen

Onze predikanten

 • Dominee M. van ‘t Hof, 0599-202655
 • Domina  A. J. Wouda, 0599-619292

Werkzaam als part-time leerkracht godsdienstonderwijs:

 • Mw. A. Kasemier
  OBS de Meander te Borger
 • Mw. E. Hoving
  OBS Daltonschool te Ees
 • Mw. T. Haveman
  OBS de Ekkelhof te Drouwen.

Moderamen

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door:

 • Preses: Peter Hoving
 • Scriba: Kris Dambrink
 • Diaken: Tineke van Dijk
 • Ouderling: Aly Klaren
 • Kerkrentmeester: Hans Kuperus
 • Predikant: ds. M. van ‘t Hof

Bijzondere vieringen

 • Het Heilig Avondmaal. Dit wordt vijf à zes keer per jaar gevierd. Het betreft een open viering, toegankelijk voor jong en oud.
 • De diensten van de Paascyclus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
 • De diensten van Kerst, Pinksteren en Hemelvaart
 • Rond Pasen en Kerst is er een Borgerhof-zangdienst in ‘De Borgerhof’

Moderamen

Het moderamen is voornamelijk een agenda voorbereidende vergadering voor de kerkenraad. In feite vormt het moderamen het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente te Borger. Zij vergadert 8 keer per jaar, ongeveer 20 dagen vòòr de vergadering van de kerkenraad en bestaat uit de preses (ouderling / voorzitter), de scriba (ouderling / scriba), 2 diakenen of ouderlingen, één ouderling / kerkrentmeester en de pastores.

Kerkenraad

Dit is het allerhoogste orgaan, die de beslissingen neemt en het beleid uitzet. De begroting en jaarcijfers van de kerk en het beleidsplan worden ook door dit orgaan goedgekeurd. De grote kerkenraad vergadert 8 keer per jaar. Hierin zitten alle ambtsdragers. Dit zijn dus alle ouderlingen, diakenen, ouderling / kerkrentmeesters, de scriba en de voorzitter, de pastores en de notulist.