Kerk

Diensten

Erediensten

De eredienst op de zondagmorgen begint om 10:00 uur, de eventuele avonddienst om 19:00 uur. De diensten verlopen volgens een vaste orde van dienst. Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten in ‘t Anker.

De Missionaire commissie verzorgt jaarlijks vijf welkomdiensten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt medewerking verleend door een zangkoor of -groep.

Diensten voor ouderen

Maandelijks wordt er in de ‘Borgerhof’ een eredienst gehouden in de recreatiezaal van het woon- en zorgcentrum. Meestal is dat op een vrijdag. Voor de exacte datum: zie onze kalender. De dienst, die begint om 14:30 uur, wordt geleid door ds. Anneke Wouda. Na afloop wordt er gezamenlijk thee gedronken.

Aankomende diensten

Bijzondere vieringen

 • Het Heilig Avondmaal. Dit wordt vijf à zes keer per jaar gevierd. Het betreft een open viering, toegankelijk voor jong en oud.
 • De diensten van de Paascyclus. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
 • De diensten van Kerst, Pinksteren en Hemelvaart
 • Rond Pasen en Kerst is er een Borgerhof-zangdienst in ‘De Borgerhof’
kerkgebouw

Predikanten

Onze predikanten

 • Dominee M. van ‘t Hof, 0599-202655
 • Domina  A. J. Wouda, 0599-619292

1Moderamen

Het moderamen is voornamelijk een agenda voorbereidende vergadering voor de kerkenraad. In feite vormt het moderamen het dagelijks bestuur van de Protestantse Gemeente te Borger. Zij vergadert 8 keer per jaar, ongeveer 1 á 2 weken vòòr de vergadering van de kerkenraad en bestaat uit de preses (ouderling/voorzitter), de scriba (ouderling/scriba), 1 diaken, 1 ouderlingen, 1 kerkrentmeester en de plaatselijke voorganger.

Het moderamen van de kerkenraad wordt gevormd door

 • Preses: Peter Hoving
 • Scriba: Kris Dambrink
 • Diaken: Gezinus van der Venne
 • Ouderling: Aly Klaren
 • Kerkrentmeester: Hans Kuperus
 • Predikant: ds. M. van ‘t Hof

Kerkenraad

Dit is het allerhoogste orgaan, die de beslissingen neemt en het beleid uitzet. De begroting en jaarcijfers van de kerk en het beleidsplan worden ook door dit orgaan goedgekeurd. De grote kerkenraad vergadert 8 keer per jaar. De kerkenraadsvergaderingen worden bijgewoond door de vertegenwoordigers van alle secties ( 2 van diaconie, pastoraat en de kerkrentmeesters). Bij alle belangrijke beslissingen wordt de gehele kerkenraad uitgenodigd. De kerkenraad wordt ondersteund door een notulist(e).