Gemeenteavond

Op 15 april is er, aansluitend op de Vesperdienst, een gemeenteavond (aanvang dus ca 20.00 uur). De (voorlopige) agenda is als volgt:

1. Opening door de preses en door ds. Gert Lubberts
2. Ingekomen stukken
3. Voorstellen van de secties.
4. Jaarrekeningen:
   a. Diaconie
   b. Kerkenraad (opgesteld door sectie beheer)
5. Financiële toekomst ofwel meerjarenbegroting
6. Rondvraag
7. Pauze
8. De toekomst van onze gemeente:
   a. Uitkomst gemeenteavond 1 oktober over predikantsplaats
   b. Uw mening over een aantal onderwerpen
9. Sluiting