Sectie Beheer

College van Kerkrentmeesters

Doelstelling

De doelstelling van het Rentmeesterschap is het beheren van alle stoffelijke en niet stoffelijke goederen van niet-diaconale aard. Ofwel hieronder valt o.a het beheren van alle eigen gebouwen, financiën en kerkelijke administratie e.d. De Grote Kerkenraad heeft, via de Kleine Kerkenraad, de kerkrentmeesters gemandateerd om deze zaken te beheren. In 2015 is besloten om de Grote en de Kleine Kerkenraad tot één raad terug te brengen.

Jaarlijks dient een financieel jaarverslag en een begroting te worden gemaakt, welke door de Kerkenraad moeten worden goedgekeurd. Na goedkeuring van deze cijfers kan het College van Kerkrentmeesters geheel zelfstandig alle benodigde zaken in gang zetten.

Structuur

Om alle zaken beheersbaar te houden is gekozen voor een structuur met drie werkgroepen, waaronder diverse taakgebieden horen die erg aan elkaar zijn gerelateerd. Zes kerkrentmeesters zijn direct verbonden met deze werkgroepen, waarbij heel duidelijk gesteld is dat alle werkgroepen geheel zelfstandig functioneren. Hierbij coördineert het College zaken onderling, zet beleidsmatig kaders uit en toetst zaken financieel aan de begroting. Een andere zeer belangrijke taak is personeelszaken. Dit wordt door één lid van het College beheerd. De totale samenstelling is aangegeven in het laatste overzicht.

 

Werkgroepen

 Onder het College van Kerkrentmeesters vallen drie werkgroepen, te weten:

Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

Hierin zijn vertegenwoordigd:

– de penningmeester

– het Kerkelijk Bureau

– de personen die de VVB-(Vaste Vrijwillige Bijdrage), ‘Samenspraak’/Informatiegids bijdrage regelen.

Werkgroep Exploitatie en Beheer

Hier vallen onder:

– exploitatie van ‘t Anker

– beheer van de kerkzaal

– onderhoud van de gebouwen

– onderhoud van de terreinen

– onderhoud van de beide kerkorgels

Werkgroep Repro

de reproductie van allerhande drukwerken voor de gemeente wordt uitgevoerd door deze groep mensen.

 

’t Anker

Gezien de omvang van dit taakgebied is het noodzakelijk om deze apart te belichten.

De gang van zaken binnen ‘t Anker wordt op een enthousiaste wijze gecoördineerd door mw. Lammy Joling.

Dhr. Co de Haan is het aanspreekpunt voor alle opmerkingen en klachten die men heeft over ‘t Anker in het algemeen.

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die met veel inzet ‘t Anker uitstekend draaiende houden. Hierbij gaat het om bardiensten, schoonmaakwerkzaamheden, diverse technische klussen enz. enz.

Het College van Kerkrentmeesters is zeer content met de huidige manier van aanpak en de inzet van alle vrijwilligers.

Adres ’t Anker:              Hoofdstraat 9, Borger (235 194)

Contactpersonen:          Lammy Joling, Eeserstraat 11, Borger (235 385 of 06-275 847 43)

                                               Co de Haan, Ellertsweg 3, Ellertshaar (287 213)

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

Functie                             Naam                              Verantwoordelijkheidsgebied

Voorzitter *):                Siebe Kamer                 Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

                                                                      Lid Moderamen, Lid Kerkenraad en Personeelszaken

Vice-voorzitter *):         Gosse Fokkens              Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

                                                                      Lid Kerkenraad

Secretaresse:                Marietje Uneken            Werkgroep Exploitatie en Beheer

Algemeen Lid *):           Carolien Oving              Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

                                                                                       Lid Kerkenraad

Algemeen Lid:               Jan Hendrik Hazelaar     Personeelszaken, Werkgroep Exploitatie en Beheer

Algemeen Lid *):           Jan de Jonge                Werkgroep Exploitatie en Beheer

                                                                                       Lid Kerkenraad

*) deze leden zijn ouderling/kerkrentmeesters

 

Contactpersonen Werkgroepen

Werkgroep Financiën en Kerkelijk Bureau

Penningmeester:           Carolien Oving-Oving (234 811)

Kerkelijk Bureau:           Johan Klaassens (236 537), leden@pgborger.nl

VVB e.d.:                      Robert Noppes (06-51170232), vvb@pgborger.nl

Werkgroep Exploitatie en Onderhoud

`t Anker:                      Lammy Joling (235 385), coördinatrice

                                   Co de Haan (287 213), aanspreekpunt m.b.t. klachten t.a.v. ‘t Anker

Kerkzalen:                        Henk Huijing (234 571), koster Goede Herder kerk/coördinatie hulpkosters

Onderhoud gebouwen:  Jacob Woldendorp (235 134)

                                   Jacco Venema (238 788)

Groenploeg:                     Harm Oldengarm (234 625)

Onderhoud orgels:        Geert Meendering (235 532)

 

Werkgroep Repro

De reproductie van allerhande drukwerk wordt uitgevoerd op het adres: Hoofdstraat 9 te Borger, mailadres: drukwerk@pgborger.nl

Contactpersonen:          mw. J. Klaassens, De Deel 29, 9531 MP Borger (236 537)

                                   mw. E. van der Heide, Barnsteen 24, 9531 PL Borger (234 338)

                                   dhr. A. Kruiter, Waardeel 47, 9531 EB Borger (236 206)

Met vragen over de genoemde onderdelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende perso(o)n(en).

 

Adressen kerkelijke administratie

Kerkelijk bureau: dhr. J. Klaassens, De Deel 29, 9531 MP Borger (236 537) leden@pgborger.nl

Dit dient voor:

– het opvragen van geboorte, doop- en belijdenis bewijzen

– het opgeven van adreswijzigingen in de gemeente

– het doorgeven van geboorte, huwelijk en overlijden

 

Declaraties

Declaraties kunnen bij Carolien Oving-Oving, Hoofdstraat 68, 9528 PG Buinen (234 811) worden ingeleverd.

Deze dienen van een goed omschreven nota of rekening te worden voorzien. Een declaratieformulier is verkrijgbaar bij de scriba.

 

Archief

Het archief wordt verzorgd door dhr. J. Top, Odoornerstraat 6, 9536 PL Ees (234 830)

 

Algemeen Contactadres College van Kerkrentmeesters

Mevr. Marietje  Uneken, Poolse bevrijderslaan 5, Borger tel. 354090   e-mail:  emcb-uneken@home.nl

 

Lidmaatschap

Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Borger zijn als volgt te onderscheiden.

  1. Belijdende leden: zij die Openbare Belijdenis van het Geloof hebben afgelegd.
  2. Doopleden: zij die op grond van hun doop staan ingeschreven (en dat bewust wensen).
  3. Geboorteleden of overige leden: zij die – geboren uit protestantse ouders – een band met de gemeente hebben en in stand wensen te houden.

Aantal leden per 1 november 2015

Belijdende leden   652

Doopleden           531

Geboorteleden        288