Beleid Protestantse Gemeente Borger

De Protestantse gemeente Borger voldoet aan alle punten van het stappenplan.

 1. Stappenplan
  • In opdracht van de kerkenraad een commissie samenstellen uit leden van sectie Pastoraat en sectie Jeugd
  • Opstellen van een profielschets voor het aannemen van vertrouwenspersonen
  • Benoeming van 2 interne vertrouwenspersonen man en vrouw
  • Hun taak is preventie en eerste aanspreekpunt bij klachten
  • Moeten opgeleid worden tot Interne Vertrouwenspersoon (IVP-er)

 

 1. Vertrouwenspersonen stellen zich voor
  • Voorstellen van vertrouwenspersonen aan de kerkenraad d.m.v. PowerPoint presentatie.
  • Voorstellen van vertrouwenspersonen aan de gemeente d.m.v.
  • Visitekaartjes
  • Posters,
  • Mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bekendmaking in kerkblad
  • Voorstellen tijdens de een kerkdienst.
  • Berichten plaatsen op beamer in de kerkzaal

 

 1. Opstellen van gedragsregels
  • In samenwerking met de secties Jeugd en Pastoraat en voorganger(s)
  • Goedkeuring kerkenraad

 

 1. Opstellen van een gedragscode
  • In samenwerking met sectie jeugd en Pastoraat en voorganger(s)
  • Goedkeuring kerkenraad

 

 1. Voorlichting geven aan kerkelijk werkers
  • Over gedragsregels
  • Over gedragscode
  • Ondertekening van de gedragscode
  • Voorlichting geven aan jongeren en volwassen gemeenteleden
  • Bezoek van vertrouwenspersonen aan jongeren op clubavonden en jeugdkerk.
  • November is thema maand “ongewenste omgangsvormen” keert jaarlijks terug.
  • Themabespreking op de wijkavonden
  • Thema bespreking op Gemeenteavond
  • Preventie
  • Stukjes schrijven in Samenspraak
  • Aanvraag VOG voor kerkelijke jeugdwerkers
  • Risicoanalyse maken

 

 1. Website
  • Sociale kaart
  • Bereikbaarheid van vertrouwenspersonen
  • Tips voorkoming van seksueel misbruik op social media

 

 1. Samenwerking
  • Contacten leggen met andere vertrouwenspersonen van kerkelijke gemeentes
  • Vergaderen met sectie Jeugd/Pastoraat en voorganger(s) 2x per jaar
  • Contacten met SMPR Lenny van den Brink coördinator van meldpunt seksueel misbruik in de kerk.

 

 1. Jaaroverzicht
  • Inleveren van een jaaroverzicht en overhandigen aan de kerkenraad.
  • In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan. Er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de IVP is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De IVP legt eveneens verantwoording af van de door haar/hem ondernomen stappen op het gebied van preventie.

 

 1. Scholing en kennis
  • Volgen van cursus interne vertrouwenspersonen
  • Volgen van actuele ontwikkelingen
  • Kennis van Protocol Seksueel Misbruik in pastorale relaties en gezags-relaties. De interne procedure binnen de Protestantse kerk in Nederland.

 

 1. Kosten
  • Budget beschikbaar voor scholing en onvoorziene kosten.

 

De gedragscode is hier op te halen om te lezen of om af te drukken.