#Misbruik

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik en ongewenste omgangsvormen voor.

Wat is seksueel misbruik in pastorale relatie?

Seksueel misbruik in een pastorale relatie is misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, dominee, een kerkelijke vrijwillige, ouderling, diaken pastoraal medewerker, koster, organist ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen, seksuele toespelingen of uitnodigen tot seksueel contact dan wel intimiderend gedrag, meestal onder druk van geheimhouding.

Bijvoorbeeld: Een gemeentelid neemt een pastor, dominee of kerkelijke vrijwilliger, ouderling, diaken, koster, kerkelijke jeugdvrijwilliger in vertrouwen. Deze persoon wordt een steun en toeverlaat. Dan blijkt dat geleidelijk de grens van een gewoon pastoraal contact overschreden wordt. Er ontstaat een persoonlijk, intieme verhouding, die niet in een professionele relatie thuishoort. De pastor of kerkelijke vrijwilliger maakt dan misbruik van zijn macht en van het vertrouwen van het gemeentelid. En dat kan niet. In zo’n geval spreken we van seksueel misbruik in een pastorale relatie.

Heeft u problemen of vragen  rond seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag? Wilt u een melding doen of informatie opvragen? Neem contact op met de interne  vertrouwenspersonen van de kerk.

Teun van Hemel
teun@pgborger.nl
06-83446634

Dina Vos
dina@pgborger.nl
06-50411630

De vertrouwenspersonen zijn:

Teun van Hemel
06-83446634
teun@pgborger.nl

Dina Vos
06-50411630
dina@pgborger.nl

Gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse gemeente Borger

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Borger. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert, over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken De kerkenraad heeft hiertoe twee Interne Vertrouwens Personen aangesteld.

De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te leven en de gedragscode te ondertekenen.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.Ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te doorbreken.
 • Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.

Deze gedragscode is vastgesteld op 8 december 2017 door de kerkenraad van de Protestantse kerk Gemeente Borger.

Interne Vertrouwens personen Protestantse gemeente Borger 
Teun van Hemel
teun@pgborger.nl
06-83446634

Dina Vos
dina@pgborger.nl
06-50411630

Vertrouwenspersoon van het interkerkelijk verband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale relaties
Mevrouw Lenny van den Brink
030-3038590
info@smpr.nl
www.smpr.nl
De vertrouwenspersonen van SMPR begeleiden en ondersteunen vrouwen en mannen na seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie bij het verwerken van wat hen is aangedaan en bij het een plaats geven van het misbruik in hun bestaan. De vertrouwenspersonen hebben daartoe een training gevolgd. Ze helpen bij de beslissing wel of geen klacht in te dienen en staan hun cliënt tijdens een klachtenprocedure bij. Zij zijn geen juristen, maar hebben wel ervaring opgedaan met de klachtenprocedures.

Politie:
T| 112 als direct hulp nodig is
T| 0900-8844 voor overige gevallen

Stichting Chris
Landelijke organisatie voor Christelijke Kinder- en Jeugdhulp. Mogelijkheid tot mailen, bellen en anoniem chatten.
www.chris.nl / 078 6312300

Stichting VPSG (Vrouwen pastoraat seksueel geweld) biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Zij bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan www.vpsg.nl

De kerk wil een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar club of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan.  Maar ….als je door mensen vanuit de kerk bedreigd, geïntimideerd of zelfs seksueel misbruikt wordt, dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt met je verhaal. Je kunt dan terecht bij iemand, die Vertrouwenspersoon van deze kerk is.

Wie zijn wij?

De Protestantse gemeente Borger heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Wij stellen ons even aan jullie voor:

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht als in de kerk, of tijdens club of andere bijeenkomsten in de kerk dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastig gevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van
seksueel misbruik. Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hier nu bij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat we niet alle voorbeelden hebben kunnen opnoemen. Zit je ergens mee en het heeft met de leiding van de kerk of club en met jou te maken? Meld het dan bij ons.

Wie kunnen contact met ons opnemen?

Dina en Teun zijn de vertrouwenspersonen van de jeugd. Dit betekent, dat alle jeugd, die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met ons kan opnemen.

Wat doen de Vertrouwenspersonen dan? Wij bieden hulp en steun aan jou. Je kunt ons bellen of e-mailen. Wat jij zelf het fijnst vindt. Wij zijn vertrouwenspersonen en dat betekent, dat wij jouw verhaal in vertrouwen aanhoren.  Samen met jou bespreken we de stappen om het misbruik te stoppen, maar ook of de klacht gemeld wordt of niet. Dit gebeurt altijd samen met jou. Tijdens Club en de Jeugdkerk geven wij voorlichting aan groep 8 en aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs, klas 1 en 2 en gaan wij samen in gesprek. Hoe herken je het en hoe kun je je er tegen wapenen.

Vragen?

Heb je vragen of wil je er meer over weten? Bel of e-mail ons. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op.

De voorbereidingsgroep:

 • Dina Vos
 • Teun van Hemel
 • Arent Huiing
 • Hellen Woltmeijer
 • Hessel Hansma